نوشته‌هایی با برچسب "پاسخ اهل سنت"

اشكالات اهل سنت به مباني كلامي شيعه در تفسير و پاسخ آن (4) اشكالات اهل سنت به مباني كلامي شيعه در تفسير و پاسخ آن (4)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی راد. 4. تفاسیر مأثور و محدثِ نوری، شاهدان تحریف قرآن. در نگاه مخالفان، تحریف قرآن در شیعه دوگونه بوده است: تحریف در تأویل و تحریف در تنزیل. نوع اول بسیار فراوان بوده و کتابی از کتابهای حدیثی و تفسیری شیعه نیست که خالی از این قسم تحریف نباشد که از جمله ی آنها تفسیر باطنی آیات است. مقصود از تحریف در تنزیل، تحریف به کاستی، زیاده و تغییراتی است که در برخی از کلمات قرآنی ( به زعم امامیه ) رخ داده است. عسّال در توضیح این قسم می نویسد: « کتابهای حدیثی شیعه و در رأس آنان الکا

اشكالات اهل سنت به مباني كلامي شيعه در تفسير و پاسخ آن (1) اشكالات اهل سنت به مباني كلامي شيعه در تفسير و پاسخ آن (1)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی راد. اشاره. با توجه به آنچه در گزارش دیدگاههای منتقدان تفسیر امامیه گذشت، بدیهی است که پاسخ دادن به همه ی اشکالات آنان مجال و فراخ گسترده ای شاید در حد یک رساله ی دکتری می طلبد. از این رو، در پژوهش حاضر تنها به شناسایی اشکالات مرتبط با مبانی کلامی امامیه بسنده کردیم و به سایر اشکالات به دلیل اینکه از موضوع کتاب خارج بودند، نپرداختیم. اینک نخست اشکالات و نقدهای سه نویسنده ی مذکور را درباره ی مبانی کلامی امامیه به شکل موضوعی گزارش خواهیم کرد و بعد از بیان هر اشکال، بدان پ

اشكالات اهل سنت به مباني كلامي شيعه در تفسير و پاسخ آن (6) اشكالات اهل سنت به مباني كلامي شيعه در تفسير و پاسخ آن (6)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی راد. اشکال پنجم. تأویل باطن، جری و تطبیق آیات بر امامت. مخالفانْ اصل این را که قرآن دارای ظاهری و باطنی است، قبول دارند و آن را به روایتی از رسول خدا در بطن داری قرآن مستند می کنند، لکن تفسیر باطنی شیعه را نمی پذیرند؛ زیرا در پندار آنان مراد از باطنی که حدیث نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) به آن اشاره دارد و عموم مفسران به آن قائل اند عبارت از تأویلی است که لفظ قرآنی آن را تحمل می کند و می تواند مدلولش باشد. اما « باطن » نزد شیعه چیزی موافق با ذوق و مشرب خودشان است که

اشكالات اهل سنت به مباني كلامي شيعه در تفسير و پاسخ آن (5) اشكالات اهل سنت به مباني كلامي شيعه در تفسير و پاسخ آن (5)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی راد. اشکال چهارم. اعتزال گرایی عقلی امامیه در تفسیر. مخالفان، به هنگام بررسی و ارزش گذاری تفاسیر شیعه، علاوه بر اینکه همه ی آنها را تفسیر به رأی و مذموم دانسته اند، مؤلفانشان را به عقل گرایی اعتزالی متهم کرده اند. (1) تنها دلیل آنها در این اشکال این است که شیعه آیات زیادی از قرآن را که ظاهر آنها دلیل بر رؤیت خدا، مجبور بودن انسان در اراده، خلق افعال، ختم قلوب، غفران الاهی و. است، مطابق عقیده ی خود تفسیر کرده و از ظاهر آنها عدول نموده است. ذهبی مخالفان تأویل گرایی مفسرا

اشكالات اهل سنت به مباني كلامي شيعه در تفسير و پاسخ آن (2) اشكالات اهل سنت به مباني كلامي شيعه در تفسير و پاسخ آن (2)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی راد. اشکال دوم. عدم اعتبار قول صحابه. اِشکال دیگری که منتقدانْ بر مبانی کلامی امامیه در تفسیر مطرح کرده اند اعتقاد امامیه به عدم اعتبار قول صحابه در تفسیر است. البته این اشکال هرچند ناظر به منابع امامیه در تفسیر است، لکن متأثر از مبانی کلامی امامیه است. امامیه قول صحابه را در تفسیر و غیرتفسیر به صِرف عنوان صحابه بودنْ حجت نمی داند و تنها در حد یک رأی و نظر تفسیری ارزش دارد و هیچ الزام عقلی و شرعی بر پذیرش آراء آنان قائل نیست. در مقابل، اساس تفکر اهل سنت مبتنی بر حجیت

اشكالات اهل سنت به مباني كلامي شيعه در تفسير و پاسخ آن (3) اشكالات اهل سنت به مباني كلامي شيعه در تفسير و پاسخ آن (3)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی راد. اِشکال سوم. اعتقاد شیعه به تحریف قرآن. اتهام دیگری که مخالفان مطرح کرده اند اعتقاد جمهور شیعه به تحریف قرآن است. از نگاه مخالفان « شیعه که ادعای تحریف و تبدیل قرآن را دارد، خودشان تحریف کنندگان قرآن هستند با برگرداندن الفاظ قرآن از مدالیلشان و دروغ بستن به خدا از روی هوا و هوس ». پیشتر، بزرگان امامیه، با استناد به چهار دلیل قرآنی، روایی، عقلی و تاریخی، بطلان تحریف پذیری قرآن را اثبات کرده اند. از این رو اعتقاد شیعه به تحریفْ سخنی گزاف و اتهامی علیه شیعه بیشتر نیس

اشكالات اهل سنت به مباني كلامي شيعه در تفسير و پاسخ آن (7) اشكالات اهل سنت به مباني كلامي شيعه در تفسير و پاسخ آن (7)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی راد. اشکال ششم. نفوذ اسرائیلیات و احادیث موضوعه در تفاسیر امامیه. نفوذ اسرائیلیات و احادیث موضوعه در تفاسیر امامیه از دیگر اشکالاتی است که مخالفان بر تفسیر امامیه می گیرند. در نگاه مخالفان پذیرش چنین اخباری سبب هدم اسلام و معانی قرآن است و به دنبال آن دو شرافت و حرمت اهل بیت را نیز نابود خواهد کرد، چرا که کرامت آنان برگرفته از آن دو است. این اخبار نزد امت اسلامی شناخته شده نیست و نقل آنها تنها توسط شیعه وثاقت آنها را از بین می برد چون به انگیزه ی بدعت و استخدام در راست

اشكالات اهل سنت به مباني كلامي شيعه در تفسير و پاسخ آن (8) اشكالات اهل سنت به مباني كلامي شيعه در تفسير و پاسخ آن (8)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی راد. اشکال هفتم. سوء استفاده از مبهمات و اسباب نزول. در نگاه مخالفان، مبهمات قرآنی عرصه ی گسترده ای برای شیعه در استخدام آیات مطابق اعتقادات اختصاص آنان بوده است و به همین هدف از اخبار منسوب به امامان مدد جسته و آیات مبهمی را در شأن ائمه و مخالفان آن تفسیر کرده اند، حال آنکه مفاد این اخبار از ظاهر معنای آیات دور بوده و با اخبار صحیحه در تعارض هستند. از نظر عسّال مرجع در رفع ابهام از آیات تنها نقل صحیح است و در این عرصه مجالی برای رأی و نظر وجود ندارد و آنچه در این باره

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه