گزینش های محمود دولت آبادی از نثر فارسی به چاپ دوم رسید

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش نشر و کتاب:

به گزارش جوان ایرانی، کتاب «تا سر زلف عروسان سخن» تعدادی از متون منثور ادبیات کلاسیک فارسی را در بر می گیرد که به انتخاب محمود دولت آبادی گردآوری شده اند. این کتاب بهار امسال به چاپ رسید و چاپ دوم آن نیز چندی است وارد بازار نشر شده است.

دولت آبادی در مقدمه کوتاهی که برای این کتاب نوشته، آورده است:

این به گزین سخن پارسی به چند انگیزه فراهم آمد در گذر سالیان؛ نخست توجه بیشتر به نثر _ نوشتار؛ دیگر توجه به شیوه روایی گزیده ها.

دو دیگر نگاهکی هر چند گذرا به پراکنده هایی از تاریخ _ اسطوره، همچنان که به ما رسیده است از برکت پژوهش اهل دانش و تحقیق. استادانی که مدیون ایشانیم به اعتبار هموار کردن دشواری های کار پژوهش در یکصد سال هنوز جاری. پس دیگر انگیزه من در این فراهم، ادای دین است به یکایک آموزگارانی که کتب منبع این گزینه ها را ویراسته پیش روی ما نهاده اند.

و دیگر این که مگر این دفتر را نشانی باشد وانهاده پیش نگاه جوانانی که چون به من می رسند، اشاره می کنند به ادبیات قدیم پارسی؛ و با ایشان بگویم نشانه هایی از آن در این دفتر فراهم شده است.

بخش های مختلف این کتاب که از متون منثور ادبیات قدیم فارسی انتخاب شده اند، به ترتیب زیر هستند:

تاریخ طبری، تفسیر طبری، شاهنامه ابومنصوری، تاریخ بلعمی، تاریخ بخارا، تفسیر عتیق نیشابوری، تاریخ سیستان، سفرنامه ناصرخسرو، تاریخ بیهقی، قابوس نامه، نوروزنامه، کیمیای سعادت، سیاست نامه، افسانه های بیدپای، اسرارالتوحید، تذکره الاولیا، جوامع الحکایات و لوامع الروایات، گلستان سعدی، شمس تبریزی و هزار و یک شب.

کتاب هایی که برده شد، به ترتیب آثار این چهره ها هستند:

محمد بن جریر طبری، محمد بن جریر طبری، ابومنصور معمری، ابوعلی محمد بن محمد بلعمی، ابوبکر محمد بن جعفر نرشخی، ابوبکر عتیق نیشابوری، ناصر خسرو قبادیانی، ابوالفضل بیهقی، عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار، خیام نیشابوری، امام محمد غزالی، خواجه نظام الملک طوسی، محمد بن عبدالله بخاری، محمد بن منور، فریدالدین عطار نیشابوری، سدیدالدین محمد عوفی، شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، محمدعلی موحد و عبدالطیف طسوجی.

در قسمتی از این کتاب که مربوط به تاریخ بیهقی است، می خوانیم:

و روز آدینه نیمه ذی الحجه این سال نامه رسید که سلیمانی رسول به شبورقان رسید، و از ری تا آن جا ولات و عمال و گماشتگان سلطان سخت نیکو تعهد کردند و رسم استقبال را بجا آوردند. امیر خواجه علی میکائیل را رحمه الله علیه بخواند و گفت: رسولی می آید، بساز [تا] با کوکبه ای بزرگ از اشراف علویان و قضاه و علما و فقها به استقبال روی از پیش تر و اعیان درگاه و مرتبه داران بر اثر تو آیند و رسول را به سزا در شهر آورده آید. علی درین باب تکلفی ساخت از اندازه گذشته که رئیس الروسا بود و چنین کارها او را آمده بود و خاندان مب��رکش را که باقی باد این خانه در بقای خواجه عمید ابوعبدالله الحسین بن میکائیل ادام الله تاییده، فنعم البقیه هذاالصدر، و برفت به استقبال رسول. و بر اثر وی بوعلی رسول دار با مرتبه داران و جنیبتان بسیار برفتند. و چون به شهر نزدیک رسید سه حاجب و بوالحسن کرجی و مظفر حاکم ندیم که سخن تازی نیکو گفتندی و ده سرهنگ با سواری هزار پذیره شدند و رسول را با کرامتی بزرگ در شهر آوردند روز آدینه هشت روز مانده از ذوالحجه، و به کوی سبدبافان فرود آوردند به سزای نیکو و آراسته و در وقت بسیار خوردنی با تکلف بردند و الله اعلم بالصواب.

چاپ دوم این کتاب با ۲۸۸ صفحه، شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۱۰ هزار تومان منتشر شده است.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه