پیامک های زیبای عاشقانه

پیامک های زیبای عاشقانه

ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺬﺷﺖ ، ﻧﻪ ﺍﺯ ﺣﺮﻓﻬﺎ … ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻴﻠﻲ ﺁﺩﻣﺎ ..

——————————————

تمام پرانتزها را می بندم…. نبودنت که توضیح اضافه نمی خواهد

——————————————

هرچیزی زمانی دارد .. نفسم هم که باشی دیر برسی من رفته ام ..،!!

——————————————

هیچگاه نگذارید زبان شما از افکارتان جلو بیفتد . . .

——————————————

پیدا کــــــــردن کسی که بهت بگه دوسـت دارم سخت نیست… پیدا کــــــــردن کسی که، واقعا بهت ثابت کنه دوست داره سختــه…

——————————————

دنیا ، به شایستگی هایت پاسخ می دهد نه به آرزوهایت ! پس ، شایسته ی آرزوهایت باش

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه