می توانید مدیتیشن را با چشمان بسته انجام دهید یا با چشمان باز. با چشمان باز می توانید از یک شمع روشن در مقابل خود استفاده نمائید و با تمرکز بر روی شعله آن، سعی کنید فقط به شعله نگاه کنید.

مدیتیشن با چشمان بسته و باز

مدیتیشن با چشمان بسته و باز
می توانید مدیتیشن را با چشمان بسته انجام دهید یا با چشمان باز.

با چشمان باز می توانید از یک شمع روشن در مقابل خود استفاده نمائید و با تمرکز بر روی شعله آن، سعی کنید فقط به
شعله نگاه کنید. به نور شمع و هاله دور آن توجه کنید و سعی کنید کمتر پلک بزنید و اگر افکار آمدند ، آرام آنها را از ذهنتان
خارج کنید و مجددا تمرکز خود را به نور شمع دهید. اگر متوجه شدید فکری ذهنتان را مشغول کرده وشما توجه تان از شمع
خارج شده، به آرامی فکر را رها و رد کنید و دوباره توجه خود را به نور شمع برگردانید.

با چشمان بسته

به محض اینکه شما چشمان خود را بستید در محل چشم سوم یا چاکرای شماره ۶ قرار دارید. چاکرا یا چرخه انرژی که
محل آن بین دو ابرو قرار دارد و مرکز روشن بینی و روشن ضمیری است و ما تله پاتی و ارسال افکار خود به دیگران و حس
ششم خود را مدیون این چاکرا می باشیم.
پس آرام چشمان خود را ببندید و تنفس شکمی انجام دهید.

۱با بینی ، یک دم عمیق شکمی انجام دهید
-۲ چند لحظه نفس را نگه دارید
-۳ سپس با دهان و با کمک شکم ، تمام نفس را به بیرون برگردانید
سعی آنید زمان دم و نگه داشتن هوا و بازدم باهم مساوی باشد به طور مثال:
اگر دم شما ۴ ثانیه طول می کشد . هوا را ۴ ثانیه در درون ریه خودنگه دارید و بعد با یک بازدم ۴ ثانیه این هوا را به بیرون
برگردانید.
چند با این عمل را انجام دهید. تا به یک احساس آرامش دست یابید.
شما در حال مدی تیشن هستید به موزیک گوش دهید و اگر فکری به ذهنتان خطور کرد به آرامی آنرا از خود دور کنید و
دوباره توجه خود را به مدی تیشن و شنیدن صدای موزیک برگردانید.
این حالت را می توانید تا ۲۰ دقیقه حفظ کنید.
بعد از ۲۰ دقیقه برای خارج شدن از مدی تیشن: چند تنفس شکمی انجام دهید و تمرکز خود را به محیطی که در آن نشسته
اید برگردانید و حضور در جایی که نشسته اید حس کنید، توجه خود را به تنفس شکمی خود دهید و بعد از چند تنفس به
آرامی چشمان خود را باز کنید.
نکته:مدی تیشن را می توانید روزی یکبار انجام دهید و سعی کنید.

گرداوری شده توسط تهران ۹۸

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه