محققان درباره - چیستی نوآوری و نظریه‌پردازی در علوم انسانی - مقاله دهند

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در سال 82 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شد. هدف از راه اندازی این هیات، حمایت از گسترش کمی و کیفی برگزاری کرسی ها در حوزه علوم انسانی و معارف اسلامی و مساعدت موثر به بسط آزاد اندیشی و شکل گیری جنبش ملی نقد و نوآوری در ایران است.

فصلنامه علمی پژوهشی روش شناسی علوم انسانی درصدد است در ویژه نامه ای ابعاد مفهومی، معرفت شناختی، روش شناختی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و سیاستگذاری نوآوی و نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی را در معرض تحلیل و ارزیابی اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه قرار دهد.

به این منظور از علاقمندان به این موضوعات دعوت می شود مقالات علمی پژوهشی خود را در ارتباط با محورهای زیر و با در نظر داشتن آیین نامه نگارش مقالات فصلنامه علمی پژوهشی روش شناسی علوم انسانی به ایمیل فصلنامه (method@rihu.ac.ir) ارسال کنند.

محورهای این فراخوان عبارتند از :

چیستی نوآوری و نظریه پردازی در حوزه علوم انسا��ی

ضرورت نوآوری و نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی

انقلاب اسلامی و ضرورت نوآوری و نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی

بررسی شرایط امکان نوآوری و نظریه پردازی

بررسی جایگاه و زمینه های نوآوری و نظریه پردازی در چارچوب نظریه های فلسفه علمی (اثبات گرایی، ابطال گرایی، ساختارگرایی و ... )

نقش ارزش ها و بینش های دینی در نوآوری و نظریه پردازی

بررسی ظرفیت علوم اسلامی (علوم حدیث، تفسیر، فقه، اصول فقه، کلام اسلامی، فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی و ... ) جهت نوآوری و نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی

نقش عوامل اجتماعی در نوآوری و نظریه پردازی ( جامعه شناسی نوآوری و نظریه پردازی)

نقش عوامل روان شناختی در نوآوری و نظریه پردازی ( روانشناسی نوآوری و نظریه پردازی)

سیاست های مناسب جهت توسعه نوآوری و نظریه پردازی ( سیاستگذاری نوآوری و نظریه پردازی)

روشی شناسی نوآوری و نظریه پردازی

ارزیابی نظام تربیتی خانواده در نوآوری و نظریه پردازی

ارزیابی نظام آموزش و پرورش در نوآوری و نظریه پردازی

ارزیابی نظام آموزش عالی در نوآوری و نظریه پردازی

ارزیابی نوآوری و نظریه پردازی خارج از نظام رسمی آموزش و پرورش

ارزیابی سیاست ها و برنامه های تدوین شده و اقدامات انجام گرفته در زمینه نوآوری و نظریه پردازی

سنجش آیین نامه هیات حمایت از کرسی های نوآوری و نظریه پردازی

سنجش عملکرد هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی

مطالعات موردی تاریخی، جامعه شناختی، روانشناختی درباره شخصیت های نوآور و نظریه پرداز

ابهام و چالش های موجود در سنجش نوآوری و نظریه پردازی

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه