رتبه‌ ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی در میان مراکز برتر دنیا - تهران در صدر

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، نتایج جدید رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه می سال ۲۰۱۵ میلادی نظام رتبه‌بندی ESI یا (Essential Science Indicators) اعلام شد.

مبنای این رتبه‌‌بندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه ISI Web of Sciences در فاصله ده ‌سال و چهار ماه ژانویه ۲۰۰۵ تا پایان آپریل ۲۰۱۵ بوده که اطلاعات آن هر دوماه یکبار روزآمد می‌شود.

از کشور ایران، در حال حاضر ۱۰ دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه‌بندی واجد رتبه هستند که رتبه آن‌ها براساس تعداد استنادات به یک درصد مقالات پراستناد دنیا در جدول آمده است.

جدول ۱: رتبه دانشگاه‌ها و موسسات‌ علوم پزشکی کشور براساس تعداد استنادات

ردیف

دانشگاه علوم پزشکی/موسسه

رتبه در گروه موضوعی

رتبه کل

Clinical Medicine

Pharmacology & Toxicology
۱

تهران

۸۱۴

۴۷۳

۱۸۱

۲شهید بهشتی

۱۱۸۱

۸۸۸۵۶۴
۳شیراز۲۲۳۴

۱۳۴۴

-
۴اصفهان۲۳۲۳۱۳۵۳-
۵تبریز۲۵۰۲

۲۰۲۶

۵۸۳
۶انستیتو پاستور۲۶۸۳۳۳۹۱-
۷

مشهد

۲۷۰۳۱۸۹۱۶۱۸
۸

ایران

۳۰۴۳

۱۸۷۶-
۹

کرمان

۳۴۶۶

۳۳۰۷

-
۱۰

بقیه الله

۴۰۵۶۳۴۳۸-

رتبه این ۱۰ دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور براساس تعداد مقالات یک درصد پراستناد آن‌ها در بانک اطلاعاتی ISI Web of Science در دوره ده ساله فوق در جدول ۲ آمده است.

جدول ۲: رتبه دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ علوم پزشکی‌ کشور بر اساس تعداد مقالات

ردیف

دانشگاه علوم پزشکی/موسسه

رتبه در گروه موضوعی

رتبه کل

Clinical Medicine

Pharmacology & Toxicology
۱

تهران

۴۳۱

۱۸۰

۳۲

۲شهید بهشتی

۶۴۳

۴۰۱۱۵۶
۳شیراز۱۳۲۹

۵۶۲

-
۴اصفهان۱۴۵۹

۵۸۹

-
۵تبریز۱۵۶۰

۸۳۳

۳۴۰
۶

مشهد

۱۶۷۴۸۰۲۲۸۹
۷

ایران

۲۰۱۷

۸۹۷-
۸انستیتو پاستور۲۱۹۷۱۹۴۱-
۹

کرمان

۲۴۸۹

۱۵۷۱

-
۱۰

بقیه الله

۲۶۲۱۱۴۶۵

-

اطلاعات کلی دانشگاه‌ها و مؤسسات واجد رتبه در این نظام رتبه بندی شامل تعداد کل مقالات، تعداد کل استنادات، متوسط تعداد استناد به ازای هرمقاله و تعداد مقالات پُراِستناد در جدول ۳ آمده است.

جدول ۳: رتبه دانشگاه‌ها و مؤسسات علوم پزشکی‌ کشور براساس تعداد کل استنادات

ردیف

دانشگاه علوم پزشکی/موسسه

تعداد کل مقالات

تعداد کل استنادات

متوسط تعداد استناد به ازای مقاله

تعداد مقالات پراستناد

۱

تهران

۱۴۱۵۸

۸۸۰۸۷

۲۲/۶

۵۶

۲شهید بهشتی

۹۳۸۲

۵۱۰۴۴

۴۴/۵

۳۱
۳شیراز۳۶۰۲۱۷۰۴۹

۷۳/۴

۳
۴اصفهان۳۱۲۴۱۵۶۰۹

۰۰/۵

۱۳
۵تبریز۲۸۳۵۱۳۴۰۳

۷۳/۴

۶
۶

انستیتو پاستور

۱۵۳۷

۱۱۶۳۰

۵۷/۷

۱۰
۷مشهد۲۵۳۹

۱۱۴۳۹

۵۱/۴

۹
۸ایران۱۸۳۳۸۶۰۳

۶۹/۴

۱
۹

کرمان

۱۰۸۶

۵۸۵۰

۳۹/۵

۴
۱۰

بقیه الله

۹۲۷۳۵۲۱

۸۰/۳

۶

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه