راهکارهای بهینه سازی اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، در این جلسه مفاد حکم انتصاب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون پیشنهادهای خود را برای اجرایی کردن مطالبات رهبری ارائه کردند.

تبیین بیشتر جایگاه و اهمیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، لزوم بررسی وضعیت کلان فرهنگی کشور، نیاز به رصد مستمر جریان های فکری و فرهنگی داخل و خارج از کشور، اهمیت تدوین شاخص های فرهنگی و تهیه آمار و ارقام قابل اعتماد در حوزه فرهنگ، از جمله مواردی بود که توسط اعضا مورد اشاره قرار گرفت.

اعضا همچنین با توجه به اشاره مقام معظم رهبری به روند اجرای موفقیت آمیز نقشه جامع علمی کشور، خواستار استفاده از این تجربه در مورد سایر اسناد بالادستی و کلان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی شدند.

اعضا در ادامه با توجه به انتشار مجموعه دو جلدی پیرامون نحوه اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از بدو تشکیل این شورا تاکنون، توسط معاونت نظارت و راهبری مصوبات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار استخراج سایر تجربیات موفق در زمینه اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، به منظور استفاده، برای بهبود هرچه بیشتر روند اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی شدند.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه