حمام علیقلی‌آقا در منطقه بیدآباد اصفهان+تصاویر

حمام علیقلی‌آقا

حمام علیقلی‌آقا در منطقه بیدآباد اصفهان به وسیله علیقلی آقا از درباریان دو پادشاه صفوی، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی در مجموعه‌ای که خود، بانی آن بوده، به سال 1125 هجری قمری ساخته شده است. سبک معماری این بنا سبک اصفهان در اواخر عصر صفوی است.این بنا به شماره 976 در تاریخ 13 آذر 1322در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

 حمام علیقلی‌آقا

حمام علیقلی‌آقا،حمام علیقلی‌آقا در منطقه بیدآباد،مکانهای تاریخی جهان حمام علیقلی‌آقا

حمام علیقلی‌آقا،حمام علیقلی‌آقا در منطقه بیدآباد،مکانهای تاریخی جهان حمام علیقلی‌آقا

حمام علیقلی‌آقا،حمام علیقلی‌آقا در منطقه بیدآباد،مکانهای تاریخی جهان


 حمام علیقلی‌آقا
حمام علیقلی‌آقا،حمام علیقلی‌آقا در منطقه بیدآباد،مکانهای تاریخی جهان


 حمام علیقلی‌آقا
حمام علیقلی‌آقا،حمام علیقلی‌آقا در منطقه بیدآباد،مکانهای تاریخی جهان


 حمام علیقلی‌آقا
حمام علیقلی‌آقا،حمام علیقلی‌آقا در منطقه بیدآباد،مکانهای تاریخی جهان


 حمام علیقلی‌آقا
حمام علیقلی‌آقا،حمام علیقلی‌آقا در منطقه بیدآباد،مکانهای تاریخی جهان


 حمام علیقلی‌آقا
حمام علیقلی‌آقا،حمام علیقلی‌آقا در منطقه بیدآباد،مکانهای تاریخی جهان


 حمام علیقلی‌آقا
حمام علیقلی‌آقا،حمام علیقلی‌آقا در منطقه بیدآباد،مکانهای تاریخی جهانکلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه