برنامه‌های آموزشی علوم پزشکی ویژه دانشجویان خارجی

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، نخستین جلسه کمیته تطبیق و متناسب سازی برنامه های آموزشی برای دانشجویان خارجی در راستای بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

دکتر حمید اکبری قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت در این جلسه با تاکید بر استقرار کمیته تطبیق و متناسب سازی برنامه های آموزشی برای دانشجویان خارجی در ستاد وزارت بهداشت، گفت: در مسیر متناسب سازی برنامه های آموزشی برای دانشجویان خارجی، باید آینده نگر بود و همه برنامه ها باید در شکل شورای عالی برنامه ریزی و از مسیر معاونت آموزشی وزارت بهداشت به مرحله اجرا در آید.

در این جلسه همچنین گزارش جذب دانشجویان و آمار متقاضیان خارجی ادامه تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین تعریف دوره های مورد نیاز درسه دانشکده توانبخشی، دندانپزشکی و پیراپزشکی این دانشگاه ارائه و مصوب شد کلیه برنامه های آموزشی در فرمت تهیه شده توسط دبیرخانه شورایعالی برنامه ریزی به زبان انگلیسی تهیه و جهت تصویب به معاونت آموزشی وزارت بهداشت ارائه شود.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه