بررسي حديث - هم سنگي خلفا با امت -

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:

بررسي حديث « هم سنگي خلفا با امت»


نویسنده: آیت الله سیدعلی حسینی میلانی

این حدیث را طبرانى نقل مى کند. وى به نقل از معاذ بن جبل مى گوید: رسول خدا صلى اللّه علیه وآله فرمود:
در خواب دیدم که من در یک کفّه ترازو و امّتم در کفّه دیگر آن قرار گرفته اند و من هم سنگ همه امّتم هستم. سپس ابوبکر در یک کفّه و امّتم در کفّه دیگر قرار گرفته اند که ابوبکر هم سنگ همه آنان بود. آن گاه عمر در یک کفّه و امّتم در کفّه دیگر قرار گرفته اند که عمر هم سنگ همه آنان بود. عثمان نیز در یک کفّه و امّتم در کفّه دیگر قرار گرفته اند که عثمان، هم سنگ همه آنان بود. آن گاه ترازو برداشته شد.
هیثمى و متّقى هندى نیز این حدیث را از طبرانى نقل کرده اند.(1)

عمرو بن واقد از راویان این حدیث

هیثمى پس از نقل این حدیث مى گوید:
یکى از راویان این حدیث، عمرو بن واقد است و از نظر نقل حدیث متروک است و همه علما او را تضعیف کرده اند.
اینک به بخشى از سخنان علماى اهل سنّت در مورد عمرو بن واقد مى پردازیم:
مروان همیشه درباره او مى گفت: عمرو بن واقد دروغ گوست.
یزید بن محمّد بن عبدالصمد به نقل از ابومسهر مى گوید: عمرو بن واقد بى آن که تعمّدى داشته باشد، دروغ مى گفت.
یعقوب بن سفیان به نقل از دحیم مى گوید: بزرگان ما از عمرو بن واقد حدیث نقل نمى کردند.
یعقوب مى گوید: گویا دحیم در مورد دروغ گو بودن عمرو بن واقد تردیدى نداشت.
بخارى و ترمذى نیز درباره عمرو بن واقد سخن به میان آورده اند. آن ها مى گویند: او احادیث ناشناخته روایت مى کند.
ابوحاتم مى گوید: عمرو بن واقد از نظر نقل حدیث ضعیف است و احادیث ناشناخته روایت مى کند.
نسائى، دارقطنى و برقانى درباره عمرو بن واقد مى گویند: او متروک الحدیث است.(2)
ذهبى در میزان الاعتدال درباره عمرو بن واقد مطالبى را ذکر کرده و او را در زمره راویان ترمذى و ابن ماجه برشمرده است. او پس از بیان عباراتى در نکوهش و سرزنش عمرو بن واقد، به ذکر احادیثى ـ از جمله همین حدیث ـ مى پردازد که وى از راویان آن است.
ذهبى در ادامه مى گوید: این گونه احادیث فقط از طریق عمرو بن واقد معروف شده اند و حال آن که وى از درجه اعتبار ساقط است.(3)

پی نوشت ها :

1- مجمع الزوائد: 9 / 51 کتاب المناقب، باب فیما ورد من الفضل لأبی بکر و عمر و غیرهما من الخلفاء و غیرهم، حدیث 14388، کنز العمّال: 11 / 295 کتاب الفضائل، باب ذکر الصحابة وفضلهم، حدیث 33114.
2- تهذیب التهذیب: 8 / 97.
3- میزان الاعتدال: 5 / 349 ـ 351.

منبع مقاله :
آیت الله حسینی میلانی، سید علی؛ (1390)، احادیث ساختگی، قم: انتشارات حقایق، چاپ سوممقالات مرتبط :


بررسی حدیث « مژده ی بهشت به سه خلیفه »
بررسی حدیث « دیدار در خانه و حیای عثمان »!
بررسی حدیث « سخنى با کوه حرا »
بررسی حدیث « عهد پیامبر با عثمان »!
بررسی حدیث ابوقلابه در فضیلت خلفا
بررسی حدیث « خلفا و ساخت مسجد پیامبر (ص) »
بررسی حدیث رؤیاى رسول خدا (ص) درباره ی پیشوایی خلفا
بررسی حدیث « فرمان خدا به دوستی خلفا »!
بررسی حدیث « خلفا و مژده پیامبر »!
بررسی حدیث « فرمان خدا به پیامبر درباره ی جایگاه خلفا »!
بررسی حدیث در فضایل ناهمگون خلفا
بررسی حدیث « فضایل خلفا بر روی برگ های بهشتی »!
بررسی حدیث « خلفا در روز رستاخیز »

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه