بررسي حديث - فضايل خلفا بر روي برگ هاي بهشتي - !

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:

بررسي حديث « فضايل خلفا بر روي برگ هاي بهشتي»!


نویسنده: آیت الله سیدعلی حسینی میلانی

این حدیث در فضایل و ترتیب خلفا را طبرانى، ابونعیم اصفهانى، ابن عدى، خطیب بغدادى و علماى دیگر اهل سنّت از ابن عبّاس نقل کرده اند.
خطیب بغدادى مى نویسد:
ابن عباس مى گوید: رسول خدا صلى اللّه علیه وآله فرمود:
بر روى تک تک برگ هاى درختان بهشت این گونه نوشته شده است: « محمد رسول اللّه، ابوبکر صدّیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین».(1)

حدیث ساختگى و دیدگاه برخى از علما

ابن جوزى در بخش فضایل سه خلیفه ابوبکر، عمر و عثمان چند روایت نقل کرده است.
وى حدیث نخست این بخش را از عبدالرحمان بن محمد قزّاز، از احمد بن على بن ثابت، از قاضى ابوالفرج محمد بن احمد بن حسن شافعى... از مجاهد، از ابن عبّاس نقل مى کند که رسول خدا صلى اللّه علیه وآله فرمود: بر روى تک تک برگ هاى درختان بهشت، نوشته شده است... .
ابوحاتم بن حبّان درباره این حدیث مى گوید: این حدیث، باطل و ساختگى است. على بن جمیل، حدیث جعل مى کرد و به هیچ روى، نقل روایت از او جایز نیست.
ابواحمد بن عدى مى گوید: هیچ کس جز على بن جمیل، این حدیث را از جریر روایت نکرده است و او همان است که به نقل احادیث باطل از زبان راویان ثقه و مورد اعتماد مى پردازد. بنابراین او سارق احادیث، بود.(2)
ذهبى مى گوید:
على بن جمیل رقّى، از جریر بن عبدالحمید و عیسى بن یونس روایت کرده است. ابن حبّان او را تکذیب مى کند و دارقطنى و دیگران، او را در نقل حدیث ضعیف مى دانند. على بن جمیل، از جریر از لیث از مجاهد از ابن عباس روایت مى کند که پیامبر صلى اللّه علیه وآله فرمود: هنگامى که در معراج، مرا به آسمان بردند... .
شیخ ناشناخته اى به نام « معروف بن ابى معروف بلخى» ، همانند على بن جمیل، این حدیث را از قول جریر نقل کرده است.(3)
جلال الدین سیوطى درباره این حدیث و راوى آن مى گوید:
طبرانى حدیثى را این گونه آورده است: سعید بن عبدربّه صفّار بغدادى، از على بن جمیل رقّى، از جریر بن عبدالحمید، از لیث، از مجاهد حدیثى را به صورت مرفوع از ابن عباس، نقل مى کند که پیامبر صلى اللّه علیه و آله فرمود:
هیچ درختى در بهشت نیست مگر این که بر روى برگ هاى آن نوشته شده است... .
ابن حبّان مى گوید: این حدیث جعلى است و على بن جمیل، حدیث جعل مى کرد.
آن گاه سیوطى مى افزاید: ابونعیم اصفهانى این حدیث را در الحلیه، از قاضى ابواحمد بن محمد، از احمد بن حسن بن عبدالملک، از على بن جمیل روایت کرده است.
ختلى در کتاب الدیباج مى نویسد: قاسم بن ابى على کوفى، از عبدالعزیز بن عمرو خراسانى، از جریر رازى، از لیث، از مجاهد، از ابن عباس، این روایت را به صورت مرفوع نقل کرده است.
ذهبى در المیزان مى نویسد: عبدالعزیز فرد ناشناخته اى است و این حدیث باطل است. پس همین، آفت این حدیث است.
ابن عدى مى گوید: احمد بن عامر برقعیدى، از معروف بلخى در دمشق، از جریر، از لیث، از مجاهد، از ابن عبّاس این روایت را به صورت مرفوع نقل کرده است.
آن گاه ذهبى مى نویسد: این حدیث، جعلى و ساختگى است.(4)

پی نوشت ها :

1- تاریخ بغداد: 5 / 207.
2- الموضوعات: 1 / 251.
3- میزان الاعتدال: 5 / 144.
4- اللآلى المصنوعه: 1 / 292 و 293.

منبع مقاله :
آیت الله حسینی میلانی، سید علی؛ (1390)، احادیث ساختگی، قم: انتشارات حقایق، چاپ سوممقالات مرتبط :


بررسی حدیث « مژده ی بهشت به سه خلیفه »
بررسی حدیث « دیدار در خانه و حیای عثمان »!
بررسی حدیث « سخنى با کوه حرا »
بررسی حدیث « عهد پیامبر با عثمان »!
بررسی حدیث ابوقلابه در فضیلت خلفا
بررسی حدیث « خلفا و ساخت مسجد پیامبر (ص) »
بررسی حدیث رؤیاى رسول خدا (ص) درباره ی پیشوایی خلفا
بررسی حدیث « هم سنگی خلفا با امت »
بررسی حدیث « فرمان خدا به دوستی خلفا »!
بررسی حدیث « خلفا و مژده پیامبر »!
بررسی حدیث « فرمان خدا به پیامبر درباره ی جایگاه خلفا »!
بررسی حدیث در فضایل ناهمگون خلفا
بررسی حدیث « خلفا در روز رستاخیز »

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه