بررسي حديث - خلفا در روز رستاخيز -

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:

بررسي حديث « خلفا در روز رستاخيز»


نویسنده: آیت الله سیدعلی حسینی میلانی

این حدیث در فضایل و ترتیب خلفا را گروهى از حافظانِ حدیث نقل کرده اند.
ابن جوزى در شمار دومین حدیث مى گوید: هبة اللّه بن محمد بن حصین، از ابوطالب بن غیلان، از ابوبکر شافعى، از محمد بن عثمان بن ابى شیبه، از حسن بن صالح، از حسن بن حسن نَرسى، از اصبغ بن فرج، از بیع بن محمد، از ابوسلیمان أیلى، از ابن جریج، از عمرو بن دینار نقل مى کند که ابن عباس مى گوید: رسول خدا صلى اللّه علیه وآله فرمود:
آن گاه که روز قیامت فرا رسد، یکى از منادیان در زیر عرش فریاد مى زند: کجا هستند اصحاب محمّد؟
در این هنگام ابوبکر، عمر بن خطّاب، عثمان بن عفّان و على را مى آورند. به ابوبکر گفته مى شود: بر در بهشت بایست، هر که را مى خواهى به واسطه رحمت خدا، وارد بهشت کن و هر که را مى خواهى با علم خداى متعال از ورود به بهشت باز دار!
به عمر گفته مى شود: بر روى ترازو بایست، کفّه هر که را مى خواهى به واسطه رحمت خداوند، سنگین کن و کفّه هر که را مى خواهى با علم خداوند، سبک گردان!
پیامبر صلى اللّه علیه وآله ادامه داد: و دو لباس فاخر براى عثمان بن عفّان مى آورند و به او گفته مى شود: این دو لباس فاخر را بپوش که من در هنگام آفرینش آسمان ها و زمین، این دو لباس را آفریده و ذخیره کردم.
و عصایى از درخت عوسج که خداوند متعال آن را در بهشت آفریده است به على بن ابى طالب عطا مى گردد و به او گفته مى شود: با این، مردم را از کنار حوض، دور کن!
ابن جوزى پس از نقل این حدیث مى نویسد:
این حدیث را اصبغ، از سلیمان بن عبدالأعلى، از ابن جریج؛ هم چنین اصبغ، از سرى بن محمّد، از ابوسلیمان أیلى، از ابن جریج، نقل کرده است.
این امر نشان مى دهد که اصبغ یا دیگر راویان این حدیث، دچار پریشان گویى شده اند.
در سند این حدیث، نام برخى افراد ناشناخته به چشم مى خورد.
احمد بن حسن کوفى این روایت را از وکیع نقل کرده است. دارقطنى مى گوید: وى، متروک است.
ابن حبّان مى گوید: وى از زبان راویان ثقه و مورد اعتماد، حدیث جعل مى کند.
ابراهیم بن عبداللّه مصیصى نیز این روایت را از حجّاج بن محمد، از ابن جریج نقل کرده است.
ابن حبّان مى گوید: ابراهیم به سرقت احادیث مى پرداخت و در آن ها تصرّف مى کرد. وى از زبان راویان ثقه و مورد اعتماد، روایاتى را نقل مى کند که جزء احادیث آن ها نیست؛ بنابراین جاى آن دارد که ابراهیم در شمار افرادى که روایت آنان ترک مى شود، قرار گیرد.(1)

حدیث ساختگى و دیدگاه ذهبى و عسقلانى

ذهبى در میزان الاعتدال، پس از ذکر نام ابراهیم بن عبداللّه، به شرح حال او مى پردازد و در شرح حال او به دو حدیث ـ که در این مبحث، یکى از آن ها را نقل کردیم ـ اشاره مى کند و مى گوید: به نظر من این مرد دروغ پرداز است. حاکم نیشابورى مى گوید: احادیث وى، جعلى و ساختگى است.
حاکم مى گوید: ابراهیم، از وکیع، از سفیان، از عمرو بن دینار، از ابن عبّاس، این حدیث را به صورت مرفوع نقل مى کند که پیامبر صلى اللّه علیه وآله فرمود:
آن گاه که روز قیامت فرا رسد، ابوبکر، در یکى از ارکان حوض، عمر در رکن دوم، عثمان در رکن سوم و على در رکن چهارم قرار مى گیرند و هر کس، یک نفر از آنان را دشمن بدارد، دیگران او را سیراب نخواهند کرد.
ابراهیم، از حجّاج، از ابن جریج، از عمرو بن دینار، از ابن عباس حدیثى را به صورت مرفوع نقل مى کند که پیامبر صلى اللّه علیه وآله فرمود:
آن گاه که روز قیامت فرا رسد، یکى از منادیان در زیر عرش فریاد مى زند: اصحاب محمد را بیاورید!
پس ابوبکر، عمر، عثمان و على را مى آورند... .(2)
ابن حجر عسقلانى نیز در لسان المیزان، از دیدگاه ذهبى پیروى مى کند و در شرح حال ابراهیم، به دو حدیث مذکور اشاره مى کند و به دروغ گو بودن ابراهیم بن عبداللّه حکم مى کند.(3)

پی نوشت ها :

1- الموضوعات: 1 / 302 و 303.
2- میزان الاعتدال: 1 / 160 و 161.
3- لسان المیزان: 1 / 169.

منبع مقاله :
آیت الله حسینی میلانی، سید علی؛ (1390)، احادیث ساختگی، قم: انتشارات حقایق، چاپ سوممقالات مرتبط :


بررسی حدیث « مژده ی بهشت به سه خلیفه »
بررسی حدیث « دیدار در خانه و حیای عثمان »!
بررسی حدیث « سخنى با کوه حرا »
بررسی حدیث « عهد پیامبر با عثمان »!
بررسی حدیث ابوقلابه در فضیلت خلفا
بررسی حدیث « خلفا و ساخت مسجد پیامبر (ص) »
بررسی حدیث رؤیاى رسول خدا (ص) درباره ی پیشوایی خلفا
بررسی حدیث « هم سنگی خلفا با امت »
بررسی حدیث « فرمان خدا به دوستی خلفا »!
بررسی حدیث « خلفا و مژده پیامبر »!
بررسی حدیث « فرمان خدا به پیامبر درباره ی جایگاه خلفا »!
بررسی حدیث در فضایل ناهمگون خلفا
بررسی حدیث « فضایل خلفا بر روی برگ های بهشتی »!

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه